Kā aplauzt ragus birokrātiem.

 

 

 
 

Ne reizi vien esmu saskāries ar cilvēkiem, kas neiet balsotu un gaužas, ka dzīve ir draņķīga, vai arī ar tādiem, kas klanās zelta teļa priekšā un vēlāk brīnās, ka Latvijā plaukst korupcija un nedarbojas likumi, kas paši par sevi nav nemaz tik slikti, ja vien tos piemērotu praksē. Rodas iespaids, ka saeimā sēž 100 lelles, kas izpilda kādu pasūtījumu. Piemēra pēc pārcilāsim dažus likumus un iesāksim ar iesniegumu likumu.

4.pants. Iesnieguma izskatīšanas piekritība

(1) Ja iestāde konstatē, ka saņemtais iesniegums pilnībā vai kādā daļā nav šīs iestādes kompetencē, tā septiņu darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas par to informē iesniedzēju un, ja iespējams, norāda kompetento iestādi.

(2) Ja tas ir lietderīgi, iestāde var nepiemērot šā panta pirmo daļu un septiņu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pārsūtīt šo iesniegumu citai iestādei, informējot par to iesniedzēju. Iestāde, kas saņēmusi pārsūtīto iesniegumu, šajā likumā noteiktajā kārtībā izskata iesniegumu un atbilstoši kompetencei sniedz atbildi uz to. Šādā gadījumā atbildes sniegšanas termiņu skaita no dienas, kad iesniegumu pārsūtījusi iestāde, kas to saņēma pirmā.

Man ir jautājums likumdevējiem: "Kāpēc, tiek izmantoti likumā, tādi jēdzieni, kas tālāk likumā nekur netiek atrunāti, ja iespējams un Ja tas ir lietderīgi" Man personīgi liekas, lai birokrāti tādi, kā Rēzeknes pilsētas domes administratīvais inspektors Pāvels Savickis varētu atbildē ierakstīt, ja negribas atbildēt nav iespējams vai arī atbildēt nav lietderīgi. Jāpiezīmē, ka vecajā redakcijā, kad šie likuma panti nebija izdalīti no APK, tie nesaturēja šādu iespēju atteikties atbildēt.

Vēl viens piemērs, kā var likumu apiet ar līkumu.

Likums par pašvaldībām 41. pants.

Pašvaldības dome pieņem:

1) ārējos normatīvos aktus (saistošie noteikumi);

Pašvaldības lēmumiem jāatbilst Satversmei, šim likumam un citiem likumiem, kā arī Ministru kabineta noteikumiem.

Rēzeknes pilsētas dome ir pārkāpusi:

Darba likumu

Pēc būtības Rēzeknes pilsētas dome uzstājas, kā darba devējs, jo liek strādāt, t.i. kopt Rēzeknes pilsētas īpašumu.

4. pants. Darba devējs

(1) Darba devējs ir fiziskā vai juridiskā persona vai arī tiesībspējīga personālsabiedrība, kas uz darba līguma pamata nodarbina vismaz vienu darbinieku.

Nedz ar mani, nedz ar kādu citu par Rēzeknes pilsētas īpašuma kopšanu, kam šis Rēzeknes pilsētas īpašums ir kā pieguļoša teritorija nav noslēgts līgums.

7. pants. Darba koplīguma saturs un forma

(1) Darba koplīgumā puses vienojas par noteikumiem, kas regulē darba tiesisko attiecību saturu, it īpaši darba samaksas un darba aizsardzības organizāciju, darba tiesisko attiecību nodibināšanu un izbeigšanu, darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu, kā arī darba kārtības, darbinieku sociālās aizsardzības un citus ar darba tiesiskajām attiecībām saistītus jautājumus, un nosaka savstarpējās tiesības un pienākumus.

Rēzeknes pilsētas dome neuzņemas absolūti nekādu atbildību, ja man vai kādam citam rēzeknietim gadītos gūt traumu apkopjot Rēzeknes pilsētas īpašumu, nav arī runas par nodokļu sloga samazināšanu, kas pēdējos 5-6 gados ir pieaudzis četrkārtīgi.

Šai gadījumā nevar piemērot brīvprātīgā darba likumu, jo ne es, ne kāds cits nevēlas apkopt Rēzeknes pilsētas īpašumu.

Par cik netiek ievēroti iepriekšminētie likumi, tad ir pamats runāt par piespiedu darbu.

PIESPIEDU DARBA KONVENCIJA

1.pants

1. Ikviena Starptautiskās darba organizācijas dalībvalsts, kas ratificē šo konvenciju apņemas visīsākajā laika periodā aizliegt jebkura veida piespiedu vai obligāta darba izmantošanu.

Šo pārkāpumu padara vēl smagāku fakts, ka ar vienu spalvas vilcienu tiek likvidētas tiesības uz pelnītu atpūtu – tiek piespiedu veidā nodarbināti pensionāri, pēkšņi tiek aizmirsts par vientuļām māmiņām un grūtniecēm tiek aizmirst par invalīdiem u.t.t.

II DAĻA

SAVIENĪBAS PAMATTIESĪBU

HARTA PREAMBULA

Eiropas tautas, veidojot arvien ciešāku savstarpēju sadarbību, ir nolēmušas veidot mierpilnu nākotni, kuras pamatā ir kopējas vērtības. ...

I-65. PANTS

Verdzības un piespiedu darba aizliegums

1. Nevienu nedrīkst turēt verdzībā vai kalpībā.

2. Nevienam nedrīkst likt veikt piespiedu darbu.

3. Cilvēku tirdzniecība ir aizliegta.

Un kā gan šos likumus nolaist podā un panākt, ka viss ir "likumīgi", vieglāk par vieglo, pietiek atļaut pašvaldībām izdot saistošos noteikumus un viss čikiniekā. Balsojiet par profesionāļiem, tādiem, kā Latvijas Ceļš vai tiem, kurus pārstāv tādi birokrāti, kā Pāvels Savickis, kas jūs apčakarēs profesionāli. Nepiemirstiet, ka šī čakarēšana nebūtu iespējama bez partijām, kas ir pie šprices.

 

kas jauns

 
© 2017 Pax vobis